Phép Cộng Số Thập Phân

Để thực hiện phép cộng 2 số thập phân với nhau, ta viết các số thập phân đó dưới dạng cột:

  • Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm... của phần nguyên thẳng cột với nhau.
  • Dấu phảy thập phân của các số thẳng cột với nhau.
  • Phần thập phân: Phần mười, phần trăm, phần ngàn... thẳng cột với nhau.

Thực hiện phép tính cộng các số thập phân, bắt đấu từ phần thập phân, coponjg từ phải sang trái giống như cộng các số tự nhiên. Đến vị trí dấu phảy, ta đặt dấu phảy ở kết quả. Sau đó thực hiện cộng phần nguyên.

Video sau đây hướng dẫn các em thực hiện điều vừa nói ở trên:  Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top