Phân Số Thập Phân - Chuyển Đổi Phân Số Thành Phân Số Thập Phân

Phân số thập phân là những phân số có mẫu số là 10, 100, 1000...

Để chuyển đổi các phân số thành phân số thập phân, ta nhân mẫu số của các phân để tạo thành phân số mới, sao cho mẫu số của các phân số mới là 10, 100, 1000... Khi đó, ta cũng nhân tử số của phân số đó với 10, 100, 1000... để đảm bảo tính chất bằng nhau của phân số.

Lưu ý: Không phải tất cả các phân số đều có thể chuyển đổi thành phân số thập phân được.

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top