Nhân Số Thập Phân với 10, 100, 1000...

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000... ta chỉ cần dịch chuyển dấu phảy thập phân sang phải 1 chữ số, 2 chữ số hoặc 3 chữ số là được số kết quả.

Ví dụ:

  • 1,28 x 10 = 12,8 (dịch chuyển dấu phảy sang phải 1 chữ số).
  • 24,5678 x 100 = 2456,78 (dịch chuyển dấu phảy sang phải 2 chữ số).
  • 125,47 x 1000 = 125470 (dịch chuyển dấu phảy sang phải 3 chữ số).

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top