Chia Một Số Tự Nhiên Cho Một Số Thập Phân

Nguyên tắc là: Khi thực hiện phép tính chia thì Số Chia luôn luôn phải là một số tự nhiên (hoặc một số nguyên, ở các lớp lớn hơn).

Do đó, khi thực hiện phép chia cho số thập phân, bước đầu tiên là các em phải nhân số chia với 10, 100, 1000... để biến đổi số chia thành số tự nhiên (hoặc số nguyên).

Khi nhân số chia với 10, 100, 1000... các em cũng phải nhân số bị chia với 10, 100, 1000... tương ứng. Sau đó thực hiện phép tính chia giống như cách chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên hoặc phép tính chia một số thập phân cho một số tự nhiên đã học ở video trước.

Mời các em xem video hướng dẫn sau:

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top