So Sánh Phân Số

Có rất nhiều cách để so sánh các phân số với nhau:

- So sánh hai phân số có cùng tử số.

- So sánh hai phân số có cùng mẫu số.

- So sánh hai phân số khác mẫu số.

- Một số cách khác cũng có thể giúp các em so sánh nhiều phân số khác mẫu số nhanh chóng.

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top