Video: Giải Bài Toán Rút Về Đơn Vị (Dạng 1)

Rút Về Đơn Vị là các bài toán cơ bản, thường xuyên được sử dụng trong toán học cũng như trong thực tế cuộc sống.

Rút về đơn vị tức là tìm giá trị của một phần (một đơn vị) trong các phần bằng nhau của một số lượng vật thể nào đó.

Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường tiến hành theo 2 bước:

- Bước 1: Tìm giá trị của một phần (một đơn vị) trong các phần bằng nhau (thực hiện phép chia).

- Bước 2: Tìm giá trị của nhiều phần (nhiều đơn vị) bằng nhau (thực hiện phép nhân).

Cũng có một số bài toán, sau khi tìm được giá trị của một phần (thực hiện phép chia), ta tiếp tục chia một số lượng cho trước nào đó để tính một giá trị khác theo yêu cầu của bài toán.

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top