Nhân và Chia Hỗn Số

- Để thực hiện phép tính nhân các hỗn số với nhau, ta chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép nhân các phân số với nhau.

- Để thực hiện phép tính chia các hỗn số với nhau, ta chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép chia các phân số với nhau.

Video hướng dẫn:

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top