Chuyển Đổi Phân Số (>1) Thành Hỗn Số

Phân số > 1 là những phân số có tử số lớn hơn mẫu số. Các phân số > 1, có thể chuyển thành hỗn như sau:

* Lấy tử số chia cho mẫu số.

  • Phần nguyên của phép chia làm phần nguyên của hỗn số.
  • Phần dư của phép chia làm tử số của phần phân số.
  • Mẫu số của phần phân số trong hỗn số bằng với mẫu số của phân số trước đó.

Mời các em xem video về cách đổi một phân số >1 thành hỗn số sau đây:  Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top