Chia Số Có 4 Chữ Số Cho Số Có 1 Chữ Số

Việc thực hiện phép tính chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số (có dư) cũng giống với phép tính chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số (có dư). Nếu chưa xem video đó, các em có thể xem lại bài học ở danh sách bên dưới.

Video này hướng dẫn các em thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số (có dư):Top