Biểu thức là gì? Tính giá trị biểu thức (Bài 1)

Biểu thức là sự kết hợp giữa các số (các toán hạng) với các phép tính để thực hiện tính toán nào đó.

Khi tính toán, các phép toán được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Nhân chia trước, cộng trừ sau.

Phép nhân và phép chia có cùng độ ưu tiên. Phép tính nào ở trước thì thực hiện trước.

Phép cộng và phép trừ có cùng độ ưu tiên. Phép tính nào ở trước thì thực hiện trước.

Kết quả tính toán của bioeeur thức theo thứ tự ưu tiên của các phép toán nói trên, ta được một giá trị, gọi là Giá Trị Của Biểu Thức.

Mời các em xem video sau:  Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top