Bài 2: Vị trí theo thứ tự 1, 2, 3... (dạng 2) - Đã xem: 2635

Trang này luyện tập cho bé xác định 1 hình ảnh theo vị trí đã cho. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh 10 hình ảnh. Nhìn vào các hình ảnh vừa phát sinh, bé xác định vị trí của hình ảnh theo yêu cầu của bài toán.

   Bài học đã xem


  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học