Bài 2: Vị trí theo thứ tự 1, 2, 3... (dạng 2)

Trang này luyện tập cho bé xác định 1 hình ảnh theo vị trí đã cho. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh 10 hình ảnh. Nhìn vào các hình ảnh vừa phát sinh, bé xác định vị trí của hình ảnh theo yêu cầu của bài toán.

02
 

Bài 1: Vị trí theo thứ tự 1, 2, 3... (dạng 1)

Trang này luyện tập cho bé xác định 1 hình ảnh theo vị trí đã cho. Không giới hạn số lần luyện tập. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh 10 hình ảnh. Nhìn vào các hình ảnh vừa phát sinh, bé xác định xác định hình ảnh nào ở vị trí theo yêu cầu của bài toán.

01
 
Chương trình học