Bài 11: Bồi dưỡng học sinh giỏi - Tìm 2 số khi biết Hiệu số và Tỉ số của chúng (Toán lớp 4)

Một bài toán thiết lập tỉ số giữa 2 số rất hay, để biểu diễn tỉ số giữa 2 số cần vận dụng kiến thức qui đồng tử số. Đây là kiến thức thường gặp trong những bài toán nâng cao, đòi hỏi tư duy, lý luận và phân tích sâu.

Hieu t  11
 

Bài 10: Bồi dưỡng học sinh giỏi -Tìm 2 số khi biết Hiệu số và Tỉ số của chúng (Toán lớp 4)

Hai lớp 4A và 4B trồng cây. Biết 2/5 số cây lớp 4A bằng ¼ số cây lớp 4B. Lớp 4B trồng nhiều hơn lớp 4A 21 cây. Hỏi số cây mỗi lớp trồng được? Bài giảng giúp tư duy cao, và rèn luyện khả năng phân tích rất tốt.

Hiêu ti 10
 

Bài 9: Bồi dưỡng học sinh giỏi -Tìm 2 số khi biết Hiệu số và Tỉ số của chúng (Toán lớp 4)

Ở dạng toán nâng cao về tìm 2 số , thường một trong 2 yếu tố bị ẩn đi. Muốn tìm phải dựa vào sơ đồ, phân tích nhiều bước để tìm ra. Yếu tố hiệu số giữa 2 số trong bài toán sau là một ví dụ như thế. Mời xem video.

Hiêu t  09
 

Bài 8: Dạng nâng cao - Tìm 2 số khi biết Hiệu số và Tỉ số của chúng (Toán lớp 4)

Nếu tỉ số và hiệu số giữa 2 số không cùng thời điểm, ý nghĩa các yếu tố trong trường này không đúng, không thể giải được, mặc dù bài toán đã cho đủ 2 yếu tố hiệu –tỉ. Một ví dụ hay về trường hợp này, mời xem video.

Hieu ti 08
 

Bài 7: Dạng nâng cao -Tìm 2 số khi biết Hiệu số và Tỉ số của chúng (Toán lớp 4)

Hiện nay em 12 tuổi, kém anh 8 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi em bằng ¾ tuổi anh? Vậy khi tuổi em bằng ¾ tuổi anh thì tuổi em so với anh như thế nào? Bài giảng phân tích, giảng giải trên sơ đồ rất hay, mời xem video.

Hiêu ti 07
 
Chương trình học