Tập hợp con, Phần Tử của Tập Hợp

- Tập hợp B được gọi là tập hợp con của tập hợp A khi Tất Cả Các Phần Tử của B đều nằm trong A (đều thuộc tập hợp A).

Tập hợp con, Phần Tử của Tập Hợp
 
Chương trình học