Bài 4: Tập đếm đến 10 (Lớp lá)

Trang này luyện tập cho bé đếm số lượng các vật thể (số lượng đếm đến 10). Không giới hạn số lần luyện tập. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh một hình ảnh. Bé chọn một số bằng với số lượng quả mà hình ảnh hiển thị.

04
 

Bài 3: Tập đếm đến 10 (Lớp lá)

Trang này giúp các bé lớp Lá (Mẫu giáo lớn) tập đếm các đồ vật, con vật, trái cây, củ quả... trong phạm vị 10.

03
 

Bài 2: Tập đếm đến 10 (Lớp lá)

Mời các em tiếp tục tập đếm đến 10. Với mỗi bài toán, các em dùng chuột kéo vòng tròn vào đáp số đúng.

02
 

Bài 1: Tập đếm đến 10 (Lớp lá)

Trang này giúp các bé lớp Lá (Mẫu giáo lớn) tập đếm các đồ vật, con vật, trái cây, củ quả... trong phạm vị 10.

01
 
Chương trình học