Bài 5: Luyện giỏi: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1)

Trang này giúp các em luyện tập các bài toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn và bằng nhau trong phạm vi 5 của chương trình toán lớp 1 .
Để thực hiện 1 bài toán, các em chỉ cần kéo các dấu >, <, = vào vị trí vòng tròn sao cho bài toán có kết quả đúng. Nếu làm sai, các em có thể chọn lại kết quả khác.

Ss Bai5
 

Bài 4: Luyện thành thạo: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1)

5 - 2 ? 4
Trang này các em sẽ luyện tập các phép toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau. Mỗi trang gồm nhiều bài toán. Các em đọc kỹ bài toán và kéo các phép tính so sánh >, <, = vào vị trí yêu cầu của mỗi bài toán.
Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần.

Ss Bai4
 

Bài 3:Luyện thành thạo: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1)

5 - 2 ? 4
Đây là dạng toán khá khó. Các em cẩn thận tính toán kết quả và kéo các phép tính so sánh >, <, = vào vị trí yêu cầu của mỗi bài toán.
Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần.

Ss Bai3
 

Bài 2: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1)

3 + 1 ? 5.
Đây là dạng toán khá khó. Các em cẩn thận tính toán kết quả và kéo các phép tính so sánh >, <, = vào vị trí yêu cầu của mỗi bài toán.
Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần.

Ss Bai2
 

Bài 1: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1)

Trang này các em sẽ luyện tập các phép toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau. Mỗi trang gồm 10 bài toán. Các em đọc kỹ bài toán và kéo các phép tính so sánh >, <, = vào vị trí yêu cầu của mỗi bài toán.
Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần.

Ss Bai1
 
Chương trình học