Bài 5: Sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (phạm vi 20)

Trang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Chương trình tự động phát sinh 6 số. Phạm vi đến 20. Các em dùng chuột kéo các số vào các vòng tròn để để có dãy số tăng dần từ nhỏ đến lớn.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.

01
 

Bài 4: Sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (7 vị trí)

rang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Chương trình tự động phát sinh 7 số. Các em dùng chuột kéo các số vào 7 vòng tròn để để có dãy số tăng dần từ nhỏ đến lớn.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.

Bài 4: Sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (7 vị trí)
 

Bài 3: Sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (6 vị trí)

Trang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.

Bài 3: Sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (6 vị trí)
 

Bài 2: Sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (5 vị trí)

Trang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Chương trình tự động phát sinh 5 số. Các em dùng chuột kéo các số vào các vòng tròn để để có dãy số tăng dần từ nhỏ đến lớn.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.

Bài 2: Sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (5 vị trí)
 

Bài 1: Sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (4 vị trí)

Trang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Chương trình tự động phát sinh 4 số. Các em dùng chuột kéo các số vào 4 vòng tròn để để có dãy số tăng dần từ nhỏ đến lớn.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.

Bài 1: Sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (4 vị trí)
 
Chương trình học