Bài 4: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (7 vị trí)

Trang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự lớn đến nhỏ. Chương trình tự động phát sinh 7 số. Các em dùng chuột kéo các số vào 7 vòng tròn để để có dãy số giảm dần từ lớn đến nhỏ.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.

Bài 4: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (7 vị trí)
 

Bài 3: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (6 vị trí)

Trang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự lớn đến nhỏ. Chương trình tự động phát sinh 6 số. Các em dùng chuột kéo các số vào 6 vòng tròn để để có dãy số giảm dần từ lớn đến nhỏ.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.

Bài 3: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (6 vị trí)
 

Bài 2: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (5 vị trí)

Trang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Chương trình tự động phát sinh 5 số. Các em dùng chuột kéo các số vào 5 vòng tròn để để có dãy số giảm dần từ lớn đến nhỏ.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.

Bài 2: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (5 vị trí)
 

Bài 1: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (4 vị trí)

Trang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Chương trình tự động phát sinh 4 số. Các em dùng chuột kéo các số vào 4 vòng tròn để để có dãy số giảm dần từ lớn đến nhỏ.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.

Bài 1: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (4 vị trí)
 
Chương trình học