Bài 3: Xác định vị trí TRÊN, DƯỚI và Ở GIỮA (dạng 3)

Trang này luyện tập cho bé xác định VỊ TRÍ TRÊN, DƯỚI và Ở GIỮA của 1 vật thể so với 1 vật thể khác. Không giới hạn số lần luyện tập. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh 3 hình ảnh. Nhìn vào các hình ảnh vừa phát sinh, bé xác định vị trí TRÊN, DƯỚI, Ở GIỮA theo yêu cầu của đề bài.

Bài 3: Xác định vị trí TRÊN, DƯỚI và Ở GIỮA (dạng 3)
 

Bài 2: Xác định vị trí Ở trên - Ở dưới (dạng 2)

Trang này luyện tập cho bé xác định VỊ TRÍ TRÊN, DƯỚI của 1 vật thể so với 1 vật thể khác. Không giới hạn số lần luyện tập. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh 3 hình ảnh. Nhìn vào các hình ảnh vừa phát sinh, bé xác định vị trí TRÊN, DƯỚI theo yêu cầu của đề bài.

Bài 2: Xác định vị trí Ở trên - Ở dưới (dạng 2)
 

Bài 1: Xác định vị trí Ở trên - Ở dưới (dạng 1)

Trang này luyện tập cho bé xác định VỊ TRÍ TRÊN, DƯỚI của 1 vật thể so với 1 vật thể khác. Không giới hạn số lần luyện tập. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh 2 hình ảnh. Nhìn vào các hình ảnh vừa phát sinh, bé xác định vị trí TRÊN, DƯỚI theo yêu cầu của đề bài.

01
 
Chương trình học