Bài 6: Ôn tập Nhân số có 2 chữ số với 1 chữ số (Toán lớp 3)

Trang này giúp các em ôn tập toàn bộ kiến thức nhân một số có 2 chữ số với số có một chữ số.
Lưu ý: Trước khi học trang này, các em cần phải học thuộc các bảng nhân từ nhân 2 đến nhân 9 ở các bài học trước. Mỗi lần, chương trình sẽ phát sinh 1 bài toán. Các em chỉ cần tính toán và click chuột điền kết quả theo các bước hướng dẫn của chương trình.

Nhan so co 2 chu so voi so co 1 chu so 03
 

Bài 5: Luyện giỏi phép Nhân số có 2 chữ số với 1 chữ số (Toán lớp 3)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán Nhân Số Có 2 Chữ Số với Số Có 1 Chữ Số.
Các em chọn 1 bài toán, sau đó dùng chuột click vào các số màu vàng để điền kết quả tại vị trí ?.

Nhan so co 2 chu so voi so co 1 chu so 05
 

Bài 4: Luyện phép Nhân số có 2 chữ số với 1 chữ số (Toán lớp 3)

Trang bài học này, các em tiếp tục thực hành các bài toán Nhân Số Có 2 Chữ Số với Số Có 1 Chữ Số, giá trị kết quả đến hàng trăm.
Các em chọn 1 bài toán, sau đó dùng chuột click vào các số màu vàng để điền kết quả tại vị trí ?.

Nhan so co 2 chu so voi so co 1 chu so 04
 

Bài 3: Luyện phép Nhân số có 2 chữ số với 1 chữ số (Toán lớp 3)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán Nhân Số Có 2 Chữ Số với Số Có 1 Chữ Số.
Các em chọn 1 bài toán, sau đó dùng chuột click vào các số màu vàng để điền kết quả tại vị trí ?.

Nhan so co 2 chu so voi so co 1 chu so 03
 

Bài 2: Thực hành Nhân số có 2 chữ số với 1 chữ số (Toán lớp 3)

Trang bài học này, các em tiếp tục thực hành các bài toán Nhân Số Có 2 Chữ Số với Số Có 1 Chữ Số.
Các em chọn 1 bài toán, sau đó dùng chuột click vào các số màu vàng để điền kết quả tại vị trí ?.

Nhan so co 2 chu so voi so co 1 chu so 012
 
Chương trình học