Video1: Bài giảng Giây và Thế Kỷ - Cách xác định năm thuộc thế kỷ nào?

Video bài giảng giúp học sinh hiểu rõ khái niệm về đơn vị đo thời gian (Giây, phút, giờ, thế kỷ). Một thế kỷ có bao nhiêu năm? Một thế kỷ bắt đầu từ năm nào đến năm nào? Đăc biệt có 3 cách xác định một năm nào đó thuộc thế kỷ thứ mấy? Đây là phần kiến thức quan trọng áp dụng làm bài tập rất hay.

Video1: Bài giảng Giây và Thế Kỷ - Cách xác định năm thuộc thế kỷ nào?
 
Chương trình học