Bài 6: Dạng nâng cao - Cộng, trừ và so sánh (Toán lớp 1)

Trang bài tập này gồm nhiều phần. Mỗi phần có nhiều bài toán. Trong đó có nhiều bài toán đúng. Các em đọc tất cả bài toán trong mỗi phần và kéo dấu X vào vòng tròn trước mỗi bài toán đúng.

06
 

Bài 5: Dạng nâng cao - Cộng, trừ và so sánh (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hiện các bài toán dạng: "Xác định các bài toán đúng" trong một số bài toán đã cho.
Ở trang này, mỗi phần gồm 4 bài toán. Mỗi bài toán gồm 3 số hạng. Trong đó có thể có nhiều bài toán đúng. Các em đọc kỹ từng bài toán và kéo dấu X vào vòng tròn trước mỗi bài toán đúng. Đến khi dấu X biến mất là lúc các em đã hoàn thành bài tập.

05
 

Bài 4: Luyện giỏi cộng, trừ và so sánh trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)

Trang bài tập này gồm có 2 phần. Mỗi phần có nhiều bài toán. Các em đọc tất cả bài toán trong mỗi phần và kéo dẫu X vào vòng tròn trước mỗi bài toán đúng. Đến khi nào dấu X biến mất thì sẽ hết bài toán đúng trong mỗi phần.

04
 

Bài 3:Luyện giỏi phép cộng, trừ và so sánh trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)

4 - 4 = 1. Đúng hay Sai?
Mời các em tiếp tục thực hiện các bài toán dạng: "Xác định các bài toán đúng" trong một số bài toán đã cho.
Mỗi phần gồm 4 bài toán. Trong đó có thể có nhiều bài toán đúng. Các em đọc kỹ từng bài toán và kéo dấu X vào vòng tròn trước mỗi bài toán đúng. Đến khi dấu X biến mất là lúc các em đã hoàn thành bài tập.

03
 

Bài 2: Luyện tập cộng, trừ kết hợp so sánh trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hiện các bài toán dạng: "Xác định các bài toán đúng" trong một số bài toán đã cho.
Mỗi phần gồm 4 bài toán. Trong đó có thể có nhiều bài toán đúng. Các em đọc kỹ từng bài toán và kéo dấu X vào vòng tròn trước mỗi bài toán đúng. Đến khi dấu X biến mất là lúc các em đã hoàn thành bài tập.

02
 
Chương trình học