Video 19: Mối liên hệ giữa Hỗn Số và Số Thập Phân, học sinh lớp 5 cần hiểu rõ (Toán lớp 5)

Rất nhiều học sinh lớp 5 khi học đến kiến thức SỐ THẬP PHÂN cả thấy khó hiểu và tính toán sai.
Vấn đề ở đây là ngay từ những kiến thức ở các chương trước các em không hệ thống được. Nhiều em khi học về Phân Số Thập Phân và Hỗn Số chỉ có thể thao tác một cách máy móc, không biết ý nghĩa cũng như mục đích của nó để làm gì.
Video này sẽ giúp các em sáng tỏ điều đó.

Video 19: Mối liên hệ giữa Hỗn Số và Số Thập Phân, học sinh lớp 5 cần hiểu rõ (Toán lớp 5)
 

Video 12: Toán lớp 5: Nhân và Chia các HỖN SỐ | Hiểu rõ 2 phép tính nhân và chia đối với các hỗn số

Khi nhân hoặc chia các hỗn số với nhau, ta đổi tất cả các hỗn số thành phân số rồi thực hiện các phép tính trên các phân số đã được chuyển đổi đó. Nếu kết quả là một phân số lớn hơn 1, chúng ta chuyển đổi phân số đó ra hỗn số trở lại.

video12
 

Video 11: Toán lớp 5: 2 phương pháp TRỪ HỖN SỐ| Trừ hỗn số giống cách trừ số tự nhiên.

Trừ hỗn số có thể thực hiện theo 2 phương pháp khác nhau:
- Đổi các hỗn số ra phân số rồi thực hiện phép trừ.
- Trừ phần nguyên với phân nguyên, phần phân số với phần phân số.

video11
 

Video 10: Toán lớp 5: 2 Cách CỘNG HỖN SỐ học sinh lớp 5 cần nắm vững

Cộng hỗn số liên quan đến kiến thức chuyển đổi hỗn số thành phân số hoặc ngược lại. Tuy nhiên có nhiều trường hợp không cần chuyển đổi như trên. Video sẽ hướng dẫn thêm một cách khác (cách 2), đây là cách không có trong chương trình nhưng khi nắm được phương pháp sẽ giúp các em biết tư duy, biến đổi và giải quyết nhiều bài toán cho những lớp sau.

Video 10: Toán lớp 5: 2 Cách CỘNG HỖN SỐ học sinh lớp 5 cần nắm vững
 

Video 9: Toán lớp 5: Hai cách chuyển đổi HỖN SỐ thành PHÂN SỐ

Để chuyển đổi từ một hỗn số sang phân số, chung ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau đây:

Video 9: Toán lớp 5: Hai cách chuyển đổi HỖN SỐ thành PHÂN SỐ
 
Chương trình học