Bài 10: Hàm logic AND, OR kết hợp với hàm IF - Phần 2.

Hàm AND, OR và hàm IF. Khi nào thì kết hợp 3 loại hàm này. Mời xem cách kết hợp 3 hàm trên để tính: lương, lương căn bản, phụ cấp chức vụ, ngày công, tạm ứng, còn lại...Thiết lập công thức đúng là việc quan trọng nhất. Mời xem bài giảng chi tiết.

EX10
 

Bài 9: Hàm logic AND, OR kết hợp với hàm IF - Phần 1.

Hàm logic And và OR được dùng trong excel như thế nào? Hàm AND và hàm OR giống và khác nhau ở điểm nào? Khi nào thì dùng AND khi nào thì dùng OR. Mời xem cách phân tích bài toán để áp dụng 2 loại hàm phù hợp.

EX9
 

Bài 8: Phép toán so sánh và Hàm điều kiện IF- Phần 2.

Hàm điều kiện IF là gì? Cách áp dụng hàm IF để tính toán một số yêu cầu bài toán theo một số mô tả cho trước: như tính điểm trung bình, xếp loại, học bổng...Video hướng dẫn cách dùng hàm If kết hợp nhiều điều kiện, và phép toán so sánh rất hay.

EX8
 

Bài 7: Phép toán so sánh và Hàm điều kiện IF - Phần 1.

Ứng dụng hàm IF trong excel dùng để tính toán điều gì? Các phép so sánh trong excel là gì? Cách tổ chức tối ưu trong excel có quan trọng không? Tại sao chia nhỏ các dữ liệu thành các vùng nhỏ. Video trình bày các kiến thức trên và cách xử dụng hàm IF.

EX7
 

Bài 6: Các Cách Làm Tròn Số - Hàm ROUND.

Làm tròn số trong excel là gì? Trong excel chúng ta xử dụng hàm Round để làm tròn, vậy công dụng cụ thể của hàm Round là làm tròn như thế nào? Có 4 cách làm tròn với hàm round trong excel qua ví dụ rất hay. Mời bấm xem hướng dẫn trong video.

EX65
 
Chương trình học