Bài 15: Sắp xếp dữ liệu trong Excel - Phần 2.

Sắp xếp dữ liệu trong excel là sắp xếp 1 vùng, hay nhiều vùng dữ liệu nào đó trong bảng tính theo một theo thứ tự mong muốn tăng dần, hoặc giảm dần. Cách sắp xếp cụ thể như thế nào? Mời xem video hướng dẫn.

EX15png
 

Bài 14:Tìm kiếm và thay thế dữ liệu - Phần 1.

Tìm kiếm và thay thế dữ liệu là nhu cầu khi làm việc với excel. Để thực hiện tìm kiếm nội dung có hoặc không thay thế, hoặc tìm kiếm theo hàng, theo cột......Tất cả các nội dung này sẽ được hướng dẫn cụ thể trong video.

EX14
 

Bài 13: Địa chỉ tương đối, tuyệt đối - Hàm xếp hạng RANK - Phần 2.

Video này cùng tìm hiểu hàm xếp hạng RANK trong excel. Phần tử xếp hạng là gì? Phạm vi tham chiếu trong công thức hàm RANK cần lưu ý gì? Cách xếp hạng được hiểu như thế nào? Tất cả được giải thích trong video.

EX13
 

Bài 12: Địa chỉ tuyệt đối và tương đối. Cách đặt tên vùng - Phần 1.

Địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối trong excel là gì? Khi thiết kế công thức, điều này ảnh hưởng kết quả như thế nào? Cách đặt tên cho một vùng dữ liệu có quan trọng không? Những kiến thức này được trình bày rất rõ và chi tiết trong video. Mời xem.

EX12
 

Bài 11: Hàm logic AND, OR kết hợp với hàm IF - Phần 3.

Sau khi học được cách thiết lập công thức kết hợp hàm And, OR và IF ở 2 video trước. Nhằm luyện tập việc sử dụng 3 loại hàm trên với nhiều bài tập thực tế khác nhau. Mời xem cách biện luận, phân tích, thiết lập công thức tính toán một số kỹ năng như: Tổng cộng, trị giá, thuế, cước chuyên chở...

EX11
 
Chương trình học