Bài 10: Dạng nâng cao: cộng, trừ trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán Trừ trong phạm vi 10.
Các em đọc kỹ bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số (màu xanh) vào vòng tròn của mỗi bài toán để điền kết quả.
Nếu làm sai, các em có thể làm lại cho đến khi có bài toán đúng.

Bài 10: Dạng nâng cao: cộng, trừ trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)
 

Bài 9: Dạng nâng cao: cộng, trừ trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)

Chúng ta tiếp tục thực hiện các bài toán cộng trong phạm vi 10, có 3 số hạng. Cũng như các bài toán cộng có 2 số hạng, các em đọc kỹ mỗi bài toán. Sau đó dùng chuột kéo các số (màu xanh) vào vòng tròn để có bài toán đúng.
Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại đến khi có được bài toán đúng.

Bài 9: Dạng nâng cao:  cộng, trừ trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)
 

Bài 8: Học thành thạo cộng, trừ trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)

Trang bài tập này, chúng ta sẽ thực hiện các bài toán cộng trong phạm vi 10, có 3 số hạng. Cũng như các bài toán cộng có 2 số hạng, các em đọc kỹ mỗi bài toán. Sau đó dùng chuột kéo các số (màu xanh) vào vòng tròn để có bài toán đúng.
Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại đến khi có được bài toán đúng.

Bài 8: Học thành thạo cộng, trừ trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)
 

Bài 7: Học thành thạo cộng, trừ trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)

Tăng cường khả năng thực hiện các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 10 bằng cách thực hiện càng nhiều các bài tập dạng này. Các em đọc kỹ bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số (màu xanh) vào vòng tròn của mỗi bài toán để điền kết quả.
Các em có thể thực hiện một bài toán nhiều lần, nếu làm sai.

07
 

Bài 6: Luyện giỏi phép cộng, trừ trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán Cộng, Trừ trong phạm vi 10.
Các em đọc kỹ bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số (màu xanh) vào vòng tròn của mỗi bài toán để điền kết quả.
Nếu làm sai, các em có thể làm lại cho đến khi có bài toán đúng.

06
 
Chương trình học