Chia cho số có 3 chữ số (Toán lớp 4)

Khi chia cho số có 3 chữ số cũng thực hiện như phép chia 2 chữ số, đó là chuyển đổi về phép chia cho số “1 chữ số”. Cách chuyển này làm cho phép chia đơn giản, dễ chia, tính toán rất nhanh. Mời xem bài giảng.

Chia cho số có 3 chữ số (Toán lớp 4)
 

Chia cho số có 2 chữ số (02) (Toán lớp 4)

Khi số bị chia và số chia đều lớn, khó nhất ở việc đoán giá trị ở kết quả, mất nhiều thời gian . Bài giảng đưa ra phương pháp hay, dễ, thực hiện nhanh, đó là chuyển cách chia 2 chữ số về chia “1 chữ số”. Mời xem video.

Chia cho số có 2 chữ số (02) (Toán lớp 4)
 

Chia cho số có 2 chữ số (01) (Toán lớp 4)

Phép chia tương đối khó hơn phép nhân, Để xác định kết quả phép chia cho số có 2 chữ số không đơn giản. Video này hướng dẫn cách chuyển phép chia 2 chữ số về giống phép chia cho số có 1 chữ số.

Chia cho số có 2 chữ số (01) (Toán lớp 4)
 
Chương trình học