Ôn tập bảng chia 9 (Toán lớp 3)

Trang bài học này cũng giúp các em luyện tập bảng chia 9 nhưng dưới một hình thức khác. Chương trình phát sinh một bài toán bất kỳ trong bảng chia 9. Các em dùng chuột click các số bên dưới để điền kết quả.

Chia 9 Ngau Nhien
 

Bảng chia 9 (Toán lớp 3)

Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Chia 9. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng chia 9. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để diền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng chia 9.

Chia 9 tuan tu
 

Ôn tập bảng chia 8 (Toán lớp 3)

Trang bài học này cũng giúp các em luyện tập bảng chia 8 nhưng dưới một hình thức khác. Chương trình phát sinh một bài toán bất kỳ trong bảng chia 8. Các em dùng chuột click các số bên dưới để điền kết quả.

Chia 8 Ngau Nhien
 

Bảng chia 8 (Toán lớp 3)

Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Chia 8. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng chia 8. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để diền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng chia 8.

Chia 8 Tuan tu
 

Ôn tập bảng chia 7 (Toán lớp 3)

Trang bài học này cũng giúp các em luyện tập bảng chia 7 nhưng dưới một hình thức khác. Chương trình phát sinh một bài toán bất kỳ trong bảng chia 7. Các em dùng chuột click các số bên dưới để điền kết quả.

Chia 7 Ngau Nhien
 
Chương trình học