Bài 2: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải, ở giữa (Lớp lá)

Trang này giúp các em xác định vị trí bên trái, bên phải, ở giữa của một vật so với các vật khác. Click vào hình cái loa để nghe đọc câu hỏi.

02
 

Bài 6: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải, ở giữa (dạng 3)

Trang này luyện tập cho bé xác định vị trí BÊN TRÁI - Ở GIỮA – BÊN PHẢI của 1 vật thể so với 1 vật thể khác. Không giới hạn số lần luyện tập. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh 3 hình ảnh. Nhìn vào các hình ảnh vừa phát sinh, bé xác định vị trí theo yêu cầu của đề bài. Nếu chọn đúng, chương trình sẽ tự động phát sinh hình mới.

Bài 6: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải, ở giữa (dạng 3)
 

Bài 5: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải (Dạng 2)

Trang này luyện tập cho bé xác định vị trí BÊN TRÁI – BÊN PHẢI của 1 vật thể so với 1 vật thể khác. Không giới hạn số lần luyện tập. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh 3 hình ảnh. Nhìn vào các hình ảnh vừa phát sinh, bé xác định vị trí BÊN TRÁI – BÊN PHẢI theo yêu cầu của đề bài. Nếu chọn đúng, chương trình sẽ tự động phát sinh hình mới.

Bài 5: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải (Dạng 2)
 

Bài 4: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải (Dạng 1)

Trang này luyện tập cho bé xác định vị trí BÊN TRÁI – BÊN PHẢI của 1 vật thể so với 1 vật thể khác. Không giới hạn số lần luyện tập. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh 2 hình ảnh. Nhìn vào các hình ảnh vừa phát sinh, bé xác định vị trí BÊN TRÁI – BÊN PHẢI theo yêu cầu của đề bài. Nếu chọn đúng, chương trình sẽ tự động phát sinh hình mới.

Bài 4: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải (Dạng 1)
 

Bài 3: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải, ở giữa

Mời các em tiếp tục luyện tập xác định vị trí bên trái, bên phải, ở giữa của một vật so với các vật khác. Click vào hình cái loa để nghe đọc câu hỏi.

03
 
Chương trình học