Video 27: 3 Phương pháp hay nhất để so sánh phân số

Video 27: 3 Phương pháp hay nhất để so sánh phân số

 08:45 21/02/2019

- Hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số nhỏ hơn thì nhỏ hơn.
- Hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số nhỏ hơn thì lớn hơn.
- Khi hai phân số khác mẫu số và tử số, ta quy đồng mẫu số hoặc quy đồng tử số các phân số. Sau đó so sánh theo một trong hai trường hợp nói trên.

Bài 5: Luyện thành thạo dạng toán: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau bằng hình ảnh (Toán lớp 1)

Bài 5: Luyện thành thạo dạng toán: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau bằng hình ảnh (Toán lớp 1)

 10:24 24/05/2017

Từ những hình ảnh trực quan, các em xác định kết quả của các bài toán so sánh. Trang này gồm 8 bài toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau với các hình ảnh. Các em nhìn kỹ hình ảnh ở mỗi bài toán và dùng chuột kéo các số và các dấu >, <, = vào các ô vuông thích hợp ứng với mỗi bài toán.

Bài 1: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau bằng hình ảnh (Toán lớp 1)

Bài 1: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau bằng hình ảnh (Toán lớp 1)

 15:28 23/05/2017

Trang này gồm 8 bài toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau với các bài toán hình ảnh. Các em nhìn kỹ hình ảnh ở mỗi bài toán và dùng chuột kéo các số và các dấu >, <, = vào các ô vuông thích hợp ứng với mỗi bài toán.

Ss Bai6

Bài 6: Luyện giỏi: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1)

 10:42 22/05/2017

Trang này giúp các em luyện tập các bài toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn và bằng nhau trong phạm vi 5 của chương trình toán lớp 1 .
Để thực hiện 1 bài toán, các em chỉ cần kéo các dấu >, <, = vào vị trí vòng tròn sao cho bài toán có kết quả đúng. Nếu làm sai, các em có thể chọn lại kết quả khác.

Ss Bai2

Bài 2: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1)

 16:05 21/05/2017

3 + 1 ? 5.
Đây là dạng toán khá khó. Các em cẩn thận tính toán kết quả và kéo các phép tính so sánh >, <, = vào vị trí yêu cầu của mỗi bài toán.
Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần.

Chương trình học