xoai00

Video 6: Phép trừ Số Nguyên với một Hỗn Số (Toán lớp 5)

 16:40 08/05/2017

Video hướng dẫn các phương pháp trừ số nguyên với hỗn số. Chúng ta có thể chuyển đổi số nguyên thành dạng phân số, hoặc thành dạng hỗn số rồi thực hiện phép trừ như đã học các phần trước.

xoai00

Video 5: Trừ hỗn số (tiếp theo) (Toán lớp 5)

 16:14 08/05/2017

Khi thực hiện các bài toán trừ hỗn số, rất cần những kiến thức và kỹ năng khác như: Qui đồng mẫu số, cộng, trừ phân số, chuyển đổi hỗn số về phân số, hoặc về hỗn số mới....Trong video sẽ hướng dẫn một số chuyển đổi hỗn số rất hay, tránh trường hợp tạo các phân số có mẫu số lớn, khó thực hiện và dễ sai sót.

xoai00

Video 4: Phép trừ hỗn số (Toán lớp 5)

 15:11 08/05/2017

Phép trừ hỗn số cũng thực hiện tương tự phép cộng hỗn số. Trong trường hợp phần phân số ở số bị trừ nhỏ hơn phần phân số ở số trừ, chúng ta cần biến đổi hỗn số cũ thành hỗn số mới để thực hiện phép trừ được. Cách biến đổi rất hay, giúp các em nâng cao tư duy và trao dồi được kỹ năng tính toán.

xoai00

Video 3: Phép cộng Hỗn Số (Toán lớp 5)

 14:41 08/05/2017

Cộng hỗn số có thể thực hiện theo nhiều cách. Qui đồng về phân số rồi thực hiện như cộng phân số, hoặc cộng các hỗn số lại với nhau. Có một số lưu ý quan trọng khi thực hiện việc cộng các hỗn số mà học sinh cần quan tâm. Các lưu ý này được trình bày rất cụ thể qua các ví dụ trong video.

Chương trình học