Bài 1: Cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (Toán lớp 2)

Trang bài tập này, các em sẽ thực hành các bài toán về Phép Trừ Có Nhớ trong phạm vi 100. Với mỗi bài toán, các em cũng thực hiện từ phải sang trái (trừ hàng đơn vị trước rồi đến trừ hàng chục). Để điền đáp số, các em chỉ cần kéo các số màu vàng bên dưới vào ô vuông chứa kết quả.

Th01
 

Bài 2: Luyện tập phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (Toán lớp 2)

Chúng ta tiếp tục thực hành các bài toán về Phép Trừ Có Nhớ trong phạm vi 100. Với mỗi bài toán, các em cũng thực hiện từ phải sang trái (trừ hàng đơn vị trước rồi đến trừ hàng chục). Để điền đáp số, các em chỉ cần kéo các số màu vàng bên dưới vào ô vuông chứa kết quả.

Th02
 

Bài 3: Luyện tập phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (Toán lớp 2)

Thực hành toán lớp 2: Phép Trừ Có Nhớ trong phạm vi 100.
Với mỗi bài toán, các em cũng thực hiện từ phải sang trái (trừ hàng đơn vị trước rồi đến trừ hàng chục). Để điền đáp số, các em chỉ cần kéo các số màu vàng bên dưới vào ô vuông chứa kết quả.

Th03
 

Bài 4: Luyện giỏi phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (Toán lớp 2)

Mời các em tiếp tục luyện tập các bài toán Trừ Có Nhớ trong phạm vi 100 của chương trình Toán lớp 2. Với mỗi bài toán, các em cũng thực hiện trừ từ phải sang trái (trừ hàng đơn vị trước rồi đến trừ hàng chục). Để điền đáp số, các em chỉ cần kéo các số màu vàng bên dưới vào ô vuông chứa kết quả.

Th04
 

Bài 5: Luyện giỏi phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (Toán lớp 2)

Trang bài tập này, các em sẽ thực hành các bài toán về Phép Trừ Có Nhớ trong phạm vi 100. Với mỗi bài toán, các em cũng thực hiện từ phải sang trái (trừ hàng đơn vị trước rồi đến trừ hàng chục). Để điền đáp số, các em chỉ cần kéo các số màu vàng bên dưới vào ô vuông chứa kết quả.

Th05
 
Chương trình học