Download Bài Tập Word: Định dạng văn bản bằng Format Painter

Định dạng văn bản bằng Format Painter là cách định dạng nhanh nội dung các đoạn văn bản theo định dạng của một đoạn văn mẫu nào đó.
Format Painter được áp dụng cho các văn bản có số trang tương đối ít. Đối với những văn bản lớn, Format Painter có thể thay thế bằng một hình thức khác cao cấp hơn.

Download Bài Tập Word: Định dạng văn bản bằng Format Painter
 
Chương trình học