Bài 1: Cách thực hiện phép cộng, trừ trong phạm vi 100 (Toán lớp 1)

Trang này gồm các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 100 của chương trình Toán lớp 1.
Các em đọc kỹ các bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số màu xanh, ở dưới để điền kết quả.

T hanh01
 

Bài 2: Thực hành cộng, trừ trong phạm vi 100 (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 100 của chương trình toán lớp 1.
Trang bài tập này gồm 12 bài toán. Mỗi bài toán, các em dùng chuột kéo các số màu xanh, bên dưới để điền kết quả.

T hanh02
 

Bài 3: Luyện phép cộng, trừ trong phạm vi 100 (Toán lớp 1)

Trang này gồm 12 bài toán cộng, trừ trong phạm vi 100 của chương trình Toán lớp 1.
Các em đọc kỹ các bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số màu xanh, ở dưới để điền kết quả.

T hanh03
 

Bài 4: Luyện phép cộng, trừ trong phạm vi 100 (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 100 của chương trình toán lớp 1.
Trang bài tập này gồm 12 bài toán. Mỗi bài toán, các em dùng chuột kéo các số màu xanh, bên dưới để điền kết quả.

Thực hành toán lớp 1
 

Bài 5: Luyện giỏi phép cộng, trừ trong phạm vi 100 (Toán lớp 1)

Trang này gồm các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 100 của chương trình Toán lớp 1.
Các em đọc kỹ các bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số màu xanh, ở dưới để điền kết quả.

T hanh05
 
Chương trình học