Toán lớp 3: TÌM X- số hạng, số trừ, số bị trừ, số chia, số bị chia, thừa số

Toán lớp 3: TÌM X- số hạng, số trừ, số bị trừ, số chia, số bị chia, thừa số

 07:20 09/07/2019

Trong bài toán cộng, trừ, nhân, chia mà đề bài cho ẨN đi một số X nào đó gọi là dạng toán tìm X. Tìm X là tính giá trị ẩn số X đó. Mỗi bài toán vai trò của X sẽ khác nhau. Đây là dạng toán hay và sẽ xuyên suốt lên các lớp trên. Mời các em xem video bài giảng cơ bản dạng tìm X


Có thể bạn chưa xem