Phần 2

Phần này bao gồm 13 bài học. Trong mỗi bài học, các em sẽ luyện tập ghép vần và luyện đọc nhiều từ.

Cuối mỗi bài học, các em luyện đọc một câu đơn.

Bài 1 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt - Chủ đề: T, TH

Bài học này giúp các em làm quen với các âm T, TH. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa âm T và TH và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Ti vi, Tổ cò, Thợ hồ.

10 th
 

Bài 2-phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: U, Ư

Bài học này giúp các em làm quen với các âm/vần U, Ư. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa U, Ư và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Cử tạ, Lá thư, Cá thu...
Cuối bài học này, các em luyện đọc câu đơn với các từ có chứa U, Ư.

11 u u
 

Bài 3 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: X, CH

Bài học này giúp các em làm quen với các âm/vần X, CH. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa X, CH và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Chả cá, Lò xo, Xe bò...
Cuối bài học này, các em luyện đọc câu đơn với các từ chứa âm X, CH.

12 Lo xo
 

Bài 4 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: S, R

Bài học này giúp các em làm quen với các âm/vần S, R. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần các tiếng/từ đơn với các âm S, R và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Chữ số, Rễ mạ, Cá rô...
Cuối bài học này, các em luyện đọc câu đơn sau: "Dì tư chở rổ sò..."

13 S R
 

Bài 5 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: K, KH

Bài học này giúp các em làm quen với các âm/vần K, KH. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn chứa âm K, KH và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Khe đá, Lá khô, Rổ khế...
Cuối bài học này, các em luyện đọc câu đơn với các từ chứa K. KH.

Bài 5 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: K, KH
 
Chương trình học