Bài 1: Thực hành cộng, trừ trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)

Trang này gồm 10 bài toán cộng, trừ trong phạm vi 10. Các em đọc kỹ bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số (màu xanh) vào vòng tròn của mỗi bài toán để điền kết quả.
Các em có thể thực hiện một bài toán nhiều lần, nếu làm sai.

01
 

Bài 2: Thực hành cộng, trừ trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hiện 10 bài toán cộng, trừ trong phạm vi 10 ở trang bài tập này. Các em đọc kỹ bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số (màu xanh) vào vòng tròn của mỗi bài toán để điền kết quả.
Các em có thể thực hiện một bài toán nhiều lần, nếu làm sai.

02
 

Bài 3: Luyện phép cộng, trừ trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)

Tăng cường khả năng thực hiện các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 10 bằng cách thực hiện càng nhiều các bài tập dạng này. Các em đọc kỹ bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số (màu xanh) vào vòng tròn của mỗi bài toán để điền kết quả.
Các em có thể thực hiện một bài toán nhiều lần, nếu làm sai.

03
 

Bài 4: Luyện phép cộng, trừ trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán Cộng, Trừ trong phạm vi 10.
Các em đọc kỹ bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số (màu xanh) vào vòng tròn của mỗi bài toán để điền kết quả.

04
 

Bài 5: Luyện giỏi phép cộng, trừ trong phạm vi 10 (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hiện 10 bài toán cộng, trừ trong phạm vi 10 ở trang bài tập này. Các em đọc kỹ bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số (màu xanh) vào vòng tròn của mỗi bài toán để điền kết quả.
Các em có thể thực hiện một bài toán nhiều lần, nếu làm sai.

05
 
Chương trình học