Bài 1: Phép cộng trong phạm vi 3 (Toán lớp 1)

Phần này giúp các em thực hành các bài tập phép cộng trong phạm vi 3. Mỗi trang gồm nhiều bài toán. Để thực hiện, các em chỉ cần đọc, xem, tính toán kết quả bài toán và kéo các con số điền vào vị trí cần thiết.
Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần cho đến khi có bài toán đúng.

Cong den3 01
 

Bài 2: Phép cộng- trừ trong phạm vi 3 (Toán lớp 1)

Bài học này giúp các em thực hành các bài tập phép cộng, trừ trong phạm vi 3. Mỗi trang gồm nhiều bài toán. Để thực hiện, các em chỉ cần đọc, xem, tính toán kết quả bài toán và kéo các con số điền vào vị trí cần thiết. Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần cho đến khi có bài toán đúng.

Cong den3 02
 

Bài 3: Cộng, trừ trong phạm vi 3 (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài tập phép cộng, trừ trong phạm vi 3. Trang này gồm 10 bài toán. Để thực hiện, các em chỉ cần đọc, xem, tính toán kết quả bài toán và kéo các con số điền vào vị trí cần thiết. Nếu sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần đến khi có kết quả đúng.

Cong den3 03
 

Bài 4: Cộng, trừ trong phạm vi 3 (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài tập phép cộng, trừ trong phạm vi 3. Trang này gồm các bài toán cộng có 3 số hạng. Để thực hiện, các em chỉ cần đọc, xem, tính toán kết quả bài toán và kéo các con số điền vào vị trí cần thiết. Nếu sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần đến khi có kết quả đúng.

Cong den3 04
 

Bài 5: Cộng, trừ trong phạm vi 3 (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài tập phép trừ trong phạm vi 3. Để thực hiện, các em chỉ cần đọc, xem, tính toán kết quả bài toán và kéo các con số điền vào vị trí cần thiết. Nếu sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần đến khi có kết quả đúng.

Cong den3 05
 
Chương trình học